Ordinačné hodiny - PhDr. Jozef Štefan, PhD.

 

8.00 - 12.00 12.30 - 14.00 14.00 - 16.00
Pondelok Terapie Konzultácie/objednaní klienti Metodická a nepriama činnosť
Utorok Ambulancia

Konzultácie/objednaní klienti

Metodická a nepriama činnosť
Streda Ambulancia Supervízia Metodická a nepriama činnosť
Štvrtok Ambulancia Konzultácie/objednaní klienti Metodická a nepriama činnosť
Piatok Terapie Konzultácie/objednaní klienti Metodická a nepriama činnosť

 

 


Ordinačné hodiny - PhDr. Barbora Čaplová

8.00 - 12.00 12.30 - 14.00 14.00 - 16.00
Pondelok               Terapie Konzultácie/objednaní klienti Metodická a nepriama činnosť
Utorok Ambulancia Konzultácie/objednaní klienti Metodická a nepriama činnosť
Streda Ambulancia Supervízia Metodická a nepriama činnosť
Štvrtok Ambulancia Konzultácie/objednaní klienti Metodická a nepriama činnosť
Piatok Terapie Konzultácie/objednaní klienti  Metodická a nepriama činnosť

 

Ordinačné hodiny - Mgr. Ivana Irová

 

8.00 - 12.00 12.30 - 14.00 14.00 - 16.00
Pondelok               Terapie interní Konzultácie/objednaní klienti Metodická a nepriama činnosť
Utorok Terapie externí Konzultácie/objednaní klienti Metodická a nepriama činnosť
Streda Ambulancia Supervízia Metodická a nepriama činnosť
Štvrtok Terapia externí Konzultácie/objednaní klienti Metodická a nepriama činnosť
Piatok Terapia interní Konzultácie/objednaní klienti  Metodická a nepriama činnosť

 

 

             

 


                                               

Objednávanie klientov je možné telefonicky v pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 hod. na 0907 929 610

Odborné diagnostické vyšetrenie trvá zvyčajne dve až štyri hodiny podľa charakteru problému, prípadne sa môže rozložiť na viac stretnutí.

Je vhodné priniesť dieťaťu niečo na zahryznutie a nápoj v prípade hladu a únavy.

Ak Vaše dieťa nosí okuliare, je nevyhnutné ich na vyšetrenie priniesť (čítanie, písanie, kreslenie, počítanie).

Nie je vhodné, aby dieťa prichádzalo na vyšetrenie s chorobou, prípadne po akútnom strese.

Nie je vhodné, aby s dieťaťom prichádzali do CŠPP iní členovia rodiny, okrem zákonných zástupcov.

Prijímame iba deti a žiakov so zdravotným postihnutím s organizačných dôvodov - mentálne, telesné, zrakové a sluchové narušenie, narušená komunikačná schopnosť, viacnásobné postihnutie, autizmus.

Terapeutický program odborných zamestnancov je maximálne naplnený, preto musíte dopredu počítať s tým, že do programu nebudete musieť byť zaradení.

Žiakov s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysorotografia, dysgrafia, dyskalkúlia), žiaci s vývinovými poruchami aktivity a pozornosti (ADHD, hyperaktivita), žiaci s poruchami správania, žiaci dlhodobo chorí a zdravotne oslabení, žiaci so sociálne-znevýhodneného prostredia a žiaci s intelektovým nadaním sú vyšetrovaní v CPPPaP v mieste trvalého bydliska.