Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva je školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie, ktoré poskytuje komplexnú špeciálno-pedagogickú, psychologickú a logopedickú diagnostiku, poradenskú, reedukačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a inú odbornú činnosť.

Centru špeciálno-pedagogického poradenstva bolo zriadené rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky od 1. septembra 2014 a je zapísané do sieti škôl a školských zariadení.

Na vzniku Centra špeciálno-pedagogického poradenstva sa spolupodieľali mestská časť Bratislava-Ružinov a Bratislavský samosprávny kraj.

  "Informujte sa o možnostiach podpory vývinu Vášho dieťaťa."

(osobne, telefonicky alebo cez webové poradenstvo)