Služby - profilácia zariadenia

Uskutočňujeme psychologickú, špeciálno-pedagogickú a logopedickú diagnostiku, poradenstvo a komplexnú rehabilitáciu deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 

Služby poskytujeme deťom a žiakom so zdravotným postihnutím:

 • mentálne postihnutie,
 • telesné postihnutie,
 • viacnásobné postihnutie,
 • narušená komunikačná schopnosť,
 • pervazívne vývinové poruchy (autizmus, Aspergerov syndróm),
 • zrakové a sluchové narušenie.
 • vývinové poruchy učenia, vývinové poruchy aktivity a pozornosti len v kombinácii so zdravotným postihnutím.

 

Služby neposkytujeme:

 

 • Deťom a žiakom s intelektovým nadaním.
 • Deťom a žiakom so sociálne-znevýhodneného prostredia.
 • Deťom a žiakom s prechodným charakterom problémov a ťažkostí v čítaní, písaní, pravopise a počítaní.
 • Deťom a žiakom dlhodobo chorých a zdravotne oslabených.
 • Deťom a žiakom s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia).
 • Deťom a žiakom s vývinovými poruchami aktivity a pozornosti (ADHD, ADD).
 • Deťom a žiakom s poruchami správania (psychiatrické diagnózy).

 

 

 • Uvedení žiaci nie sú klientmi CŠPP, nie je možné ich evidovať a poskytovať im odborné služby. Obráťte sa preto na CPPPaP v mieste trvalého bydliska, ktoré vyšetrí dieťa a poskytne mu odbornú starostlivosť.
 • Ak máte pochybnosti o problémoch a ťažkostiach Vášho dieťaťa je potrebné absolvovať najprv odborné vyšetrenie v Centre pedagogicko-psychologického poradentsva a prevencie, ktoré určí ďalšie potrebné kroky diagnostiky.