PaedDr. Gabriela Chudá (riaditeľka)

Riadenie a organizácia Centra špeciálno-pedagogického poradenstva.

Poradenstvo pre zákonných zástupcov dieťaťa, pedagogickým a odborným zamestnancom školských zariadení.

Sociálno-právne poradenstvo.

Tlačítko

PhDr. Jozef Štefan, PhD. (vedúci odborný zamestnanec)

Špeciálno-pedagogická diagnostika a odborná činnosť pre jednotlivcov so zdravotným postihnutím (mentálne, telesné, sluchové, zrakové a viacnásobne postihnutie, autizmus, narušená komunikačná schopnosť) pre jednotlivcov dlhodobo chorých alebo oslabených, pre jednotlivcov s vývinovými poruchami (poruchy učenia, pozornosti a aktivity).

Poradenstvo pre zákonných zástupcov dieťaťa, pedagogickým a odborným zamestnancom školských zariadení.

 Diagnostický a terapeutický úsek.

Tlačítko

Mgr. Ivana Irová (logopéd)

Logopéd vykonáva odborné činnosti v rámci logopedickej diagnostiky, poradenstva a intervencie žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Poskytuje logopedické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí, žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.

Diagnostický a terapeutický úsek.

Tlačítko

PhDr. Barbora Čaplová (psychológ)

Psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci psychologickej diagnostiky, odborného poradenstva, prevencie a intervencie deťom a žiakom s osobitým zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach.

Poradenstvo pre zákonných zástupcov dieťaťa, pedagogickým a odborným zamestnancom školských zariadení.

Diagnostický úsek. 

Tlačítko

Logopéd (plánujeme)

Logopéd vykonáva odborné činnosti v rámci logopedickej diagnostiky, poradenstva a intervencie žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Poskytuje logopedické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí, žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.

Diagnostický úsek.

Tlačítko